باغبان باشی

باغبانی

دانستنی هایی در مورد گل مریم


گیاهی است بسیار معطر به طوری که اگر شب آنرا دراطاق خواب بگذارند خطرناک می باشد .درسطح زمین برگها به صورت ذرت قرار گرفته اند واز وسط آنها ساقه گل دهنده ای به طول 80سانتی متر بیرون می آید .سه چهارم این ساقه ازبرگهای کوتاه پوشیده ودر انتهای آن گلهای سفیدبه طور خوشه ای قرار گرفته اند .گلبرگها تقریبا گوشتی وستاره ای شکل می باشند .گلها ممکن است کم پر ویاپر پرباشند.


گلهای پرپربیشتر پرورش داده .درایران پرورش این گیاه خیلی رواج دارد.


کشت

باید پیازهای درشت ورسیده راانتخاب نمود زمین کاشت باید زهکشی شده وهموسی دار ومحل کاشت کاملا آفتابی ودورازبادباشد.

13

پیازها رادربهار موقعی که هوا گرم می شود درهوای آزادمی کارندوعمق کاشت باید طوری باشد که قسمت بالای پیاز ازمقداربسیار کمی خاک پوشانده شود .درآبیاری مریم نباید زیاده روی شود چون این گیاه به رطوبت حساس می باشد.


گیاهان درهوای آزاد درتابستان گل خواهند داد.ولی اگر بخواهیم زمان گل دادن آنها راتغییر بدهیم پیازهارادرسری های مختلف بکاریم درفصل سرما ازگلخانه ای که درجه حرارتش درحدود 18-16درجه است میتوان استفاده نمود وبدین طریق پس از 8هفته به گل خواهند نشست.

چنانچه بخواهیم پیازها رادرپائیز بکاریم لازم است آنهاراتاموقع کاشت درانبار خنک نگهداریم تاازجوانه زدن آنهاجلوگیری شود.گل مریم بعد از گلایول از دیکر پیازدار می باشد که ازطریق پیاز وپیازچه ها تکثیر می شوند.


ازدیاد


هرپیاز قادر است فقط یک بار گل دهد ولی دراطراف آن پیازهای موجود است که پس ازیک یا دو سال به گل خواهند نشست ومی توان آنها رادرزمستان درون ماسه یا تورب نگاه داشت.


کشت وپرورش گلها:

1-پیازمریم رادرزمین ویا گلدان میکارند ودارای دو نوع است:

14

الف.پرپرکوتاه یابلند ب.تک پرپاکوتاه


که هردو برنگ سفید وفوق العاده معطر است وقد پا بلند آنبه هفتاد سانتیمتر می رسد.

2.این پیاز رامی توان فروردین درزمین یاگلدان درهوای آزاد کاشت واز تیرماه تامهر ممکن است گل بدهد(پیاز مریم یکسال درمیان گل می دهد)

(پیازی که آن سال گل خواهد داد گلویش سفت وتوپر است)

3.چون پیاز علاقه به کود دارد زیاد عمیق نبایستی کاشته شود (سه سانتیمتر عمق کافی است)

وپس ازسبز شدن هرچه به پیاز کود یا شیره کودحیوانی داده شود نافع تر است.


4.خاک آن(3/1خاک باغچه 3/1خاکبرگ 3/1کودپوسیده وخاکستر )آب زیاد می خواهد آفتاب کامل لازم دارد.


5.طرزازدیاد آن جداکردن پیازچه هاازپیازاصلی است (فروردین یعنی موقع کشت جدید)


6.چنانچه پیازرادرگلدان بکارند پس از تمام شدن گل وزرد شدن برگها دیگر به گلدان آب نداده ودرمحل تاریک وخشکی میگذارند تاموقع کشت دیگر آنوقت پیازها رااز خاک گلدان خارج ودر خاک تازه میکارند .واگر درزمین کاشته شده پس اززرد شدن برگهاپیازها رااززمین بیرون درجای خشک ودرتاریکی پهن می کنند تاخشک شود وتاکشت دیگر آنها را درظرف بدون درپی محافظت می کنند. (پیازچه های کوچک البته تا قوی نشوند گل نخواهندداد.)

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 17:27  توسط فرید  |