باغبان باشی

باغبانی

پاسخ به سوالات ازدیاد نباتات کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390

پاسخ به سوالات ازدیاد نباتات کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390

تمام سوالات پاسخ داده نشده و پاسخ های ارائه شده نیز کاملا مطمئن نیستند، با ارسال شماره سوال و پاسخ مورد نظرتان ما را در پیدا کردن پاسخ صحیح همراهی فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ساعت 23:45  توسط فرید  | 

پرسشهای آزمون درس : تولید محصولات باغی

بسمه تعالی

  پرسشهای آزمون درس : تولید محصولات باغی                                           نام و نام خانوادگی :

  دانش آموزان پایه :          رشته :                        آموزش و پرورش متوسطه ناحیه یک زنجان              نام پدر :               کلاس :

  نام آموزشگاه:                                                      برگ طرح سئوالات امتحانات داخلی                           نمره ورقه :

  تارخ امتحان :         / 3 / 9 138       مدت امتحان :            دقیقه       صفحه :                                   نام و امضای دبیر مربوطه :

 

پایه درختان هلو کدامند ؟

 الف . هلو ، زرد آلو، گیلاس                                     ج . هلو ، بادام  ، سیب 

 ب . آلبالو ، بادام ، به                                               د . هلو ،  بادام ، زردآلو

 

 چاتلانقوش به عنوان پایه برای کدامیک از گیاهان زیر استفاده می شود ؟

 الف . گردو         ب . فندق           ج . پسته             د . ازگیل 

 

 کدامیک از پیوند های زیر از انواع پیوند جوانه است ؟

 الف . شکافی                 ب . اتصالی                      ج . لوله ای                       د . تاجی  

 

 پیوند وصله ای در مورد کدام گیاهان استفاده می شود ؟

 الف . گیاهان پوست نرم    ب .  گیاهان پوست نازک    ج .  گیاهان پوست ضخیم     د . گیاهان پوست آبدار

 

 شکل مقابل نشان دهنده چه نوع پیوندی است ؟

 الف . پیوند زینی         ب . پیوند ترصیعی       

 ج . پیوند نیمانیم          د  . پیوند اسکنه

 

 کدامیک از گیاهان زیر بوسیله قلمه برگ تکثیر میشود ؟

 الف . حسن یوسف      ب . داودی          ج . سانسوریا            د  . گل کاغذی

 

 در کدام پیوند هم قطر بودن پایه و پیوندک ترجیح دارد ؟

 الف . اسکنه           ب . شکمی               ج . ترصیعی            د . نیمانیم

 

 ازدیاد نباتات شامل تکثیر گیاهان بوسیله روش .................. است .

 الف . جنسی          ب . غیر جنسی              ج . رویشی              د . جنسی و غیر جنسی  

 

 عموما این نوع قلمه ساقه سریعتر و آسانتراز دیگر انواع آن ریشه دار میشود .

 الف . قلمه چوب خشبی       ب . قلمه نیمه خشبی         ج . قلمه نرم             د . قلمه علفی 

 

 در کدام گروه گیاهان پیوند مشکل تر است ؟

 الف . تک لپه ای ها             ب . دولپه ای ها                ج   بازدانگان                  د . نهاندانگان

 

 در کدام پیوند پایه و پیوندک  دارای ریشه میباشند ؟

 الف . اسکنه                 ب . تاجی                    ج . مجاورتی             د . نیمانیم

 

 در کدام روش تکثیر امکان انتقال بیماری ویروسی کمتر است ؟

 الف . قلمه           ب . بذر              ج پیوند                      د . تقسیم

 

 کدامیک از گیاهان زیر می تواند پایه به باشد ؟

 الف . سیب                  ب . گلابی                            ج  . زالزالک                    د . پسته

 

 

    کدام دسته از گلهای زیر یکساله هستند ؟

 الف . گل ختمی و گل آهار    ب . گل آهار و اطلسی   ج . گل استکانی و گل ختمی     د . گل میمون و بنفشه

 

 فلفل و سیب زمینی ترشی به ترتیب از چه خانواده ای هستند ؟

 الف . حبوبات – کلاپرک   ب . بادمجانیان – کلاپرک  ج . چغندریان – بادمجانیان  د . بادمجانیان – چلیپاییان

 

 کدامیک از پیچها خزان کننده هستند ؟                      الف . پیچ امین الدوله – خرزهره 

 ب . عشقه – شمشاد             ج . گل کاغذی – پیچ اناری                 د . یاس خوشه ای - نارون

 

پاپایا و پسته به ترتیب در کدام اقلیم به عمل می آیند ؟

 الف . گرمسیری – گرمسیری و خشک                ب . گرمسیری – نیمه سردسیری و خشک

 ج . سردسیری – گرمسیری                            د . گرمسیری  - نیمه گرمسیری و ساحلی

 

 مخلوط مناسب برای بذر کاری در هوای آزاد چه نوع خاکی است ؟

 الف . 5/3  خاکبرگ + 5/2 ماسه                      ب . 3/1 خاکبرگ + 3/1 ماسه + 3/1 خاک باغچه

 ج . 4/1 خاکبرگ + 4/1 ماسه + 4/2کود پوسیده   د . 5/2 خاکبرگ + 5/1 ماسه + 5/2 خاک باغچه

 

 کدام بذر دارای رکود از نوع جنین رشد نکرده است ؟

 الف . بذر بادام       ب . بذر گل سرخ        ج . بذر نخلها       د . بذر بذر سیب

 

 کدام هورمون باعث از بردن چیرگی انتهایی و رشد جوانه های جانبی می شود ؟

الف . اکسین        ب . جیبرلین           ج . اسید نفتالین استیک        د . سایتوکنین

 

در کدام گزینه هرس جامی بکار گرفته می شود ؟

الف . میوه های هسته دار    ب . میوه های دانه دار   ج . میوه های ریز   د . میوه های مجتمع

 

شاخه بسیار کوچکی که به یک جوانه گل ختم می شود چه نام دارد ؟

الف . بورس      ب . دارد         ج . گورمان          د . نرک

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:58  توسط فرید  | 

پرسشهای آزمون درس : تجهیزات و ماشینهای باغبانی

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : نام پدر : پرسشهای آزمون درس : تجهیزات و ماشینهای باغبانی آموزش و پرورش متوسطه ناحیه یک زنجان دانش آموزان پایه : رشته : برگ طرح سئوالات امتحانات داخلی هنرستان کشاورزی شهید باهنر زنجان نمره ورقه : تارخ امتحان : / / 138 مدت امتحان : دقیقه صفحه : نام و امضای دبیر مربوطه : 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 2 2 2 1/5 1 2 2 1 1/5 کدام ابزار برای جمع آوری علفهای هرز استفاده می شود ؟ الف . شفره ب . چنگک ج . فوکا دسته کوتاه د . فوکا دسته کوتاه برای هرس چمن از چه نوع قیچی استفاده می شود ؟ الف . قیچی دسته بلند ب . قیچی تیغه بلند ودسته کوتاه ج . قیچی معمولی د . قیچی تیغه بلند با دسته متوسط میزان نرم کردن خاک در گاو آهن دوار به چه عاملی بستگی ندارد ؟ الف . تعداد تیغه ها ب . فاصله درپوش یا سپر ج . نوع خاک د . عمق کار برای روان کاری چرخ دنده ها در جعبه دنده کدام دستگاه از گریس استفاده می شود ؟ الف . اره زنجیری موتوری ب. اره زنجیری برقی ج . هرس کن موتوری د. چمن زن موتوری در چه سمپاشی مقدار نسبت آب به سم کمتر است ؟ ( آب کمتری برای حلالیت استفاده می شود ) الف . سمپاش لوله ای ب. سمپاش ذره پاش ج . سمپاش پودر پاش د . سمپاش فرغونی برای تبدیل سمپاشاتومایزر به گردپاش کدام گزینه غلط است ؟ الف . شیلنگخروجی سم قطربیشتریداشته باشند ب . قطر لوله هوا( خرطومی ) ثابت است ج . قطر لوله ورودی هوا به مخزن بیشتر می شود د . افشانک انتهایی فلزی استفاده میشود در کدام نوع سمپاش ابتدا باید تلمبه زد تا مایع داخل مخزن تحت فشار قرار گیرد ؟ الف . محلول پاش فشار دایم ب . محلول پاش فشار متناوب ج . گرد پاش اتومایزر د . سمپاش لوله ای حداکثرعمق شخم در دستگاه بیل دوار چقدر است ؟ الف . 8 – 10 سانتی متر ب . 10 - 15 سانتی متر ج . 15 – 20 سانتی متر د . 20 – 25 سانتی متر سمپاش تراکتوری با عرض کار 10 متر و با سرعت پیشروی1 کیلومتر در ساعت و با 2 عدد افشانک مزرعه 5 هکتاری را سمپاشی می نماید مقدارمحلول سم مورد نیاز چقدر است ؟ ( دبی افشانک 12 لیتر در دقیقه ) الف . 1440 لیتر ب . 7200 لیتر ج . 12000 لیتر د . 14400 لیتر برای تیزکردن تیغه اره زنجیری موتوری با سوهان کوچک از......... وبا زاویه ......... سوهان کاری می کنند الف . از خارج به داخل – 55 تا 60 درجه ب . از داخل به خارج – 55 تا 60 درجه ج . از خارج به داخل – 35 تا 40 درجه د . از داخل به خارج – 35 تا 40 درجه كاربرد ابزار هاي زير را بنويسيد ؟ الف . شفره ب . قيچي دسته متوسط وتيغه بلند ج . فوكا د . چنگك دو طرفه ساختمان هرس كن موتوري را بنويسيد ؟ روش سرويس اره زنجيري موتوري را شرح دهيد ؟ اجزاي سمپاش چرخدار موتوري را بنويسيد ؟ تفاوت اره تر بر و خشك بر را بنويسيد ؟ روش كارو اجزاي تشكيل دهنده گلدان كاررا بنويسيد ؟ اجزاي قيچي بادي را شرح دهيد ؟ نقش انباره هوا را درسمپاش را بنويسيد ؟ طرز كار و روش راه اندازي سمپاش اتومايزر را بنويسيد ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:25  توسط فرید  | 

سوالات زیست اول دبیرستان

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 9:59  توسط فرید  | 

نمونه سئوالات زیست شناسی پیش دانشگاهی 2

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 9:56  توسط فرید  | 

نمونه سوالات درس فتوسنتز

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 9:53  توسط فرید  | 

«فتوسنتز» سوالات کوتاه جواب!

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام دی ۱۳۸۹ساعت 9:50  توسط فرید  | 

مطالب قدیمی‌تر