باغبان باشی

باغبانی

سئوالات آزمون پایان دوره رشته پرورش قارچ دکمه ای

 
سئوالات آزمون پایان دوره رشته پرورش قارچ دکمه ای

 

1 ـ بذور غلات اگر بيش از حدّ در آب خيس خورده باشند ، بعد از تهيه اسپان و استفاده، ممكن است چه مشكلي ايجاد كنند ؟

الف ) چنين بذور مرطوبي بعد از اسپان پاشي اگر با يك ماده غير استريل قرار گيرند ، معمولاً دچار آلودگي مي شوند.

ب ) اسپان شديداً افزايش حجم پيدا مي كند .

ج ) اسپان بر روي كمپوت طبيعي كارايي لازم را ندارد .

د ) تمام موارد .

2 ـ در صورتيكه درب اسپان را باز كرده و بوي سيب ترشيده بدهد ، احتمال كدام آلودگي بيشتر مي باشد ؟

الف ) قارچي                                ب ) باكتريايي                  ج ) ويروسي                      د  ) ويروئيدي

3 ـ بذور غلات را به منظور تهيه اسپان ، در چه دمايي استريل مي كنند ؟

الف )  121  درجه سانتیگراد        ب )     70   درجه سانتیگراد      ج )     60  درجه سانتیگراد      د )   100   درجه سانتیگراد

4 ـ مهمترين فاكتور پنجه دواني مسيليومها بعد از تلقيح بذور استريل شده در اتاق نيمه استريل شده ، جهت اسپان چه مي باشد ؟

الف ) رطوبت                              ب ) نور                                              ج ) تهويه                                د ) دما

5 ـ شايع ترين آلودگي قارچي در تهيه اسپان كدام گزينه است ؟

الف ) پني سيليوم و آلپرژيلوس             ب ) ورتسیليوم                    ج ) آلترناريا                               د ) رزلينيا

6 ـ در زمان تهيه اسپان بعد از تلقيح ممكن است مسيليومها ، مايع متابوليكي زرد رنگي توليد كنند كه در اصطلاح تعريق (sweatting ) گفته مي شود ، ناشي از چه عاملي است ؟

الف ) بالا بودن بيش از حدّ براي تفريخ اسپان .                                                                    ب ) افزايش مدت زمان تفريخ .

ج ) كمبود تهويه و تبادلات گازي كه زمينه ساز آلودگي هاي بي هوازي است .                               د ) تمام موارد .

7 ـ در آزمايشگاه توليد اسپان ، بهترين روش از بين بردن بسته هاي اسپان آلوده به كپك كدام مي باشد ؟

الف ) ظروف آلوده اسپان را به مدت 30 دقيقه در فشار 15 پوند و دماي  121 درجه سانتیگراد ، اتوكلار كردن و بسرعت آن را از محيط دور كردن . 

ب ) بسته هاي آلوده را در سطل زباله ريخته تا آلودگي پخش نشود .

ج ) در صورت بسته بودن درب ظروف اسپان مشكلي از نظر آلودگي ندارند .

د ) ظروف آلوده را در مكانهاي خشك با دماي بالا قرار مي دهيم .

8 ـ عامل لكه قهوه اي باكتريايي (pseudomonas tolaasil ) بيشتر كدام قارچها را آلوده مي كند ؟

الف ) بيشتر قارچهايي كه به مدت طولاني خيس مي مانند را آلوده مي كنند .

ب ) بيشتر قارچهاي ضعيف را آلوده مي كنند .

ج ) بيشتر قارچهاي آلوده به ويروس را آلوده مي كنند .

د ) قارچهاي درشت بيشتر تحت تأثير اين بيماري قرار مي گيرند .

9 ـ عامل لكه قهوه اي باكتريايي (pseudomonas sp ) بيشتر از چه طريقي انتشار پيدا مي كند ؟

الف ) آب                               ب ) هوا                                   ج ) بذر                                    د ) كمپوست

 

10 ـ تنها راه انتشار كپك آسپرژيلوس كه از اهميت به سزايي برخوردار است ؟

الف ) آب                               ب ) هوا                                   ج ) وسائل                              د ) موارد الف و ج

11 ـ راههاي انتشار قارچ بوتريتيس ( كپك قهوه اي ) از چه طريقي اصلاً و يا كمتر انتقال پيدا نمي كند ؟

الف ) هوا                                ب ) آب                  ج ) خاك                               د ) چوب مرطوب

12 ـ كپك سبز زيتوني ( شاتوميوم ) چگونه باعث كاهش عملكرد در قارچ خوراكي مي شود ؟

الف ) با توليد مواد سمّي مانع رشد مسيليومها مي شود .            ب ) با رقابت غذايي با مسيليومهاي قارچ خوراكي مانع رشد مي شود .

ج ) بر روي قارچ رشد كرده و باعث كاهش عملكرد مي شود .     د ) موارد الف و ب

13 ـ كدام عامل بيماري توليد اندام باردهي مي كند ؟

الف ) قارچ ورتسليوم                             ب ) قارچ                                ج )باکتری              د ) قارچ جوهري يا مركبي

14  ـ راهكار كاهش آلودگي به قارچ كوپرينوس ( مركبي ــ جوهري ) چه مي باشد ؟

الف ) وجود رطوبت مناسب در كمپوت وعدو آب اضافي                  ب ) كاهش آمونياك كمپوت آماده

ج ) يكدست و يكنواخت بودن كمپوت                                                               د ) تمام موارد

15 ـ كدام عامل انتقال و انتشار قارچ تار عنكبوتي ( داكتيليوم ) مي باشد ؟

الف ) هوا                                ب ) خاك                              ج ) آب                                   د ) تمام موارد

16 ـ كدام جمله در مورد بيماريهاي ويروس قارچي خوراكي صحيح مي باشد ؟

الف ) ويروسها باعث بد شكلي قارچها مي شوند .                                ب ) ويروسها قادرند جلوي توليد كلاهك را بگيرند .

ج ) ويروسها مي توانند قارچ را در معرض ديگر آلاينده ها و عوامل بيماري زا قرار دهند .               د ) تمام موارد

17 ـ كدام ذرّه مطلق در هوا كوچكترين ذرّه است ؟

الف ) اسپور قارچها                                                ب ) ويروسها

ج ) دانه گرده گياهان                                             د ) ويروسها

18 ـ كدام آلاينده رانميتوان با ميكروسكوپ نوري تشخيص داد ؟

الف ) باكتريها                                                        ب ) ويروسها

ج ) كپكهاي رقيب بستر                                         د ) قارچهاي انگل ، قارچهاي خوراكي

19 ـ كدام عامل بيماري زا ممكن است از طريق اسپور آلوده به اين بيماري انتقال پيدا كند ؟ ( زندگي عامل بيماري درون اسپور است )

الف ) قارچها                          ب ) مخمرها                           ج ) ويروسها                           د ) باكتريها

20 ـ كدام مورد جزء راههاي كنترل و پيشگيري ويروسها نمي باشد؟

الف ) ضد عفوني كامل سالن ها و راهروهاي مياني                              ب ) نصب توري هاي بسيار ريز

ج ) چيدن قارچهاي آلوده قبل از پاره شدن پرده ويل                           د ) وجود لكه هاي قهوه اي رنگ روي كلاهك

21 ـ كدام گزينه در مورد ويروسها صحيح مي باشد ؟

الف ) ويروسها رشد مسيليومها را كند يا متوقف مي كنند .                               

ب ) ممكن است نواحي آلوده به صورت كچلي ظاهر شوند و مسيليومي ديده نشود .

ج ) ممكن است اندام باردهي اصلاً ايجاد نشود و اگر به وجود آيد ، بد شكل باشد .

د ) تمام موارد.

22 ـ كدام عامل كمتر براي قارچها و كمپوت مشكل ايجاد مي كند و دربيشتر موارد نقش مثبت هم دارد ؟

الف ) اكتينوسيستمها                                             ب ) قارچ تار عنكبوتي

ج ) كپك پنيسليوم                                                 د ) باكتري لكه قهوه اي

23 ـ باسيل ها جزء كدام گروه از عوامل بيماريزا قراردارند ؟

الف ) باكتريها                                                        ب ) قارچها                            

ج ) ويروسها                                                           د ) اكتينومسيتها

24 ـ باسيلها بيشتر در كدام مرحله مشكل‏ساز هستند ؟

الف ) در مرحله توليد اسپان                                  ب ) تهيه كمپوست

ج ) تهيه خاك پوششي                                          د ) توليد اندام باردهي

25 ـ كدام مورد در مورد باسيلها صحيح مي باشد ؟

الف ) برخي باعث تجزيه و فساد محيط اسپان شده               ب ) برخي نقش تحريك كنندگي سلولهاي پريمورديا مي شود.

ج ) برخي مانع رشد كپكهاي رقيب در اسپان قارچ شي تا كه مي شود .              د ) تمام موارد

26 ـ در چه موردي آهك به عنوان يك ماده معدني در فرمولهاي كمپوست سازي استفاده مي شود ؟

الف ) در صورتيكه در تركيب كمپوست يك يا دو ماده اسيدي بكار رفته باشد و نياز به خنثي سازي آن دارد .

ب ) خنثي كردن اثر نا مطلوب ناشي از غلظت بالاي عناصر  k    و   mg   ،     p   و  na       كه در نتيجه مانع پيدايش حالت چرب دركمپوست مي گردد.

ج ) در صورتيكه در تركيب كمپوست يك يا دو ماده قليايي بكار رفته باشد و نياز به خنثي سازي آن باشد .

د) درصورتيكه مقدار نيتروژن كمپوت كم باشد .

27 ـ كمپوست پير چه نوع كمپوستي است ؟

الف ) كمپوستي كه اعمال ميكروبي وشيميايي در آن كاملاً انجام نشده باشد .

 ب ) كمپوستي كه مراحل كمپوت سازي بيش از حدّ مناسب طولاني باشد .

ج ) كمپوستي كه در آن ازمواد پايه كهنه استفاده شده باشد . د ) كمپوستي كه در آن از مكملهاي كهنه استفاده شده باشد .

28 ـ آمونياك توليدي در فرآيند كمپوست سازي به چه شكلي درمي آيد ؟

الف ) مقداري به صورت گاز متصاعد مي شود                     ب ) تبديل به سولفات آمونيم مي شود

ج ) مقداري صرف ميكرو ارگانيزمها مي شود                      د ) مورد الف و ب

29 ـ اصولاً وجود آمونياك در كمپوت قبل از استفاده …الف ) هيچگونه اثر منفي بر توليد قارچ ندارد .                       

ب ) در برخي نژادهاي قارچ دكمه اثر نامطلوبي دارد  ج ) باعث محيطي نا مناسب براي رشد مسيليومهاي قارچ مي گردد                              

د ) آمونياك اصولاً در كمپوت قارچ دكمه اي وجود ندارد .

30 ـ فعاليّت كدام ميكروارگانيزمها ( موجودات ريز ) باعث فرآوري مناسب كمپوست مي گردد؟

الف ) ميكرو ارگانيزمهاي گرما دوست و هوازي                                ب ) ميكرو ارگانيزمهاي سرما دوست و هوازي

ج ) ميكرو ارگانيزمهاي گرما دوست و بي هوازي                               د ) ميكرو ارگانيزمهاي سرمادوست و بي هوازي

 

 

31 ـ مناطقي از كمپوست كه بصورت بي هوازي تشكيل گرديده است داراي چه خصوصياتي است ؟

الف ) رنگ مايل به زرد كمپوست                  ب ) در محلهاي بي هوازي كمپوست بوي تخم مرغ گنديده (h2s ) رامي دهد .

ج ) درمناطق بي هوازي نسبت به مناطق هوازي سردترو مرطوب تراست.     د ) تمام موارد .

32 ـ‌ مقدار رطوبت مناسب براي قارچ دكمه اي چند درصد است ؟

الف ) حدوداً 60 درصد         ب ) حدوداً 70 درصد            ج ) حدوداً 85 درصد             د ) حدوداً 90 درصد

33ـ كدام مورد جزء عوامل مؤثر در ميزان جريان هواي دروني توده كمپوست نمي باشد؟

الف ) ريزي ودرشتي اندازه كاه و كلش ( ساختمان توده )                 ب ) مقدار رطوبت كمپوست

ج ) اندازه توده كمپوست                                                                    د ) حرارت كمپوست

34 ـ در ماههاي گرم سال ( تابستان ) …

الف ) عرض توده قالب كمپوست را بيشتر و ارتفاع آن را كمترمي گيرند.

ب ) عرض توده قالب كمپوست را كمتر و ارتفاع آن را بيشتر مي گيرند.

ج ) عرض و ارتفاع توده را مساوي و طول را دو برابردر نظرمي گيرند .

د ) عرض و ارتفاع توده را از حدّ ا ستاندارد كمتر مي گيرند .

35 ـ هدف از زير و رو كردن كمپوست قارچ دكمه اي چيست ؟

الف ) تهويه كمپوست و جلوگيري از توليد كمپوست بي هوازي                      ب ) جبران آب تلف شده ازطريق تبخير

ج ) مخلوط كردن كامل كمپوت و جلوگيري از تجزيه نا همگن و منطقه اي                    د ) تمام موارد

36 ـ طريقه افزودن گچ به توده كمپوست به چه صورتي است ؟

الف ) بصورت لايه به لايه درون كمپوست                                                           ب ) بصورت كپه اي در چند نقطه از كمپوست

ج ) عموماً گچ را درمرحله اول به همراه كود مرغي اضافه مي كنند    د  ) افزودن بصورت كاملاً يكنواخت و همگن

37 ـ كدام يك از موارد ذيل  از خصوصيات محل تهيه كمپوست نمي باشد؟

الف ) محل تهيه كمپوست بايد داراي حوضچه مخصوص هدايت آب ثقلي باشد.           

ب ) كف سيماني بايد ازسطوح همجوار كمي بالاتر باشد .

ج ) كف سيماني بايدداراي شيب ملايم باشد .

د ) محل تهيه كمپوست بايد كاملاً ضد عفوني و ايزوله باشد .

38 ـ جهت زيرورو كردن كمپوست و قالب زني در مقياس كم ازچه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف ) بيل معمولي                  ب ) بيل پارويي                      ج ) چهار شاخ                        د ) شنكش

39 ـ كدام مورد جزء خصوصيات يك كمپوست مناسب قبل از مرحله پاستوريزاسيون نمي باشد ؟

الف ) رنگ كمپوست بطور يكنواخت قهوه اي تيره است .                               

ب) رطوبت كمپوت حدود 70 درصداست .

ج ) سطح كمپوست را لايه نازك سفيدرنگ از اکتینومیستها فراگرفته است .  

د ) سطح كمپوست را لايه سفيد رنگ از قارچهاي سرما دوست فراگرفته است.

 

 

40 ـ نقش ميكروارگانيزمهاي فعال شده درمرحله پاستوريزاسيون كمپوست چيست ؟

الف ) استفاده و تخليه آمونياك و هيدراتهاي كربن كمپوست                           ب ) افزايش آمونياك كمپوست

ج ) ميكرو ارگانيزمها هيچ تأثيري در فرآيند پاستوريزاسيون ندارند . د ) باعث افزايش دماي بالاي 85 درجه سانتيگراد مي شوند.

41 ـ بهترين دما و زمان براي از بين بردن آفات و بيماريهاي موجود در كمپوست در مرحله پاستوريزاسيون چه مقدار است ؟

الف ) 60 درجه به مدت 2 ساعت                                          ب ) 50 درجه به مدت 2 ساعت

ج ) 46-50 درجه به مدت 5 – 6 روز                                    د ) 121 درجه به مدت يك ساعت

42 ـ كمبود اكسيژن در اتاق پاستوريزاسيون چه چيزي مي شود ؟

الف ) افزايش ميكروارگانيسم هاي مفيد                              ب ) تحريك رشد ميكروارگانيسمهاي مضر

ج ) كاهش دماي كمپوست                                                   د ) كميّت كمپوست داراي نقصان شديد مي گردد.

43 ـ كدام گزينه در مورد اتاق پاستوريزاسيون صحيح نمي باشد ؟

الف ) در صورت نيازبخار آب را مي توان توسط لوله هاي بخار از كف اطاق هدايت كرد .

ب )  بخار آب را مي توان درمسيرلوله هوا قرارداده و به طور غير مستقيم به اطاق تزريق كرد .

ج ) عايق بندي درسالن پاستوريزاسيون از اهميّت به سزايي برخوردار است .

د) دريچه هاي تخليه هوا درسالن پاستوريزاسيون تحت هيچ شرايطي مورد نياز نيست .

44 ـ اسيديته (PH) مناسب كمپوست قارچ دكمه اي چند درجه است ؟

الف ) 5/7                               ب ) 5/8                                  ج ) 5/6                                   د ) 5/5

45 ـ در صورتيكه بعداز پاستوريزاسيون كمپوست رطوبت آن بيش از حدباشد در مرحله پنجه دواني چه مشكلي ايجادمي گردد و راه حل آن چيست ؟

الف ) مسيليومها نخ مانند و ضعيف شده و راه حل افزودن مقداري سنگ گچ است .

ب ) مسيليومها نخ مانند و ضعيف شده و راه حل افزودن مقداري سنگ آهك است .

ج ) مسيليومها بصورت كپه اي و تنگ در مي آيند و راه حل آن سنگ آهك است .

د ) مسيليومها بصورت كپه اي و تنگ در مي آيند و راه حل آن افزودن سنگ گچ است .

46 ـ در صورتيكه بعد از اسپان زني بستر رطوبت كمپوست پائين تر از حدّ استانداردباشد باعث چه چيزي مي شود ؟

الف ) رشد مسيليومها بصورت نخ مانند و ضعيف شده     ب ) رشد مسيليومها افزايش يافته ولي عملكرد پائين مي آيد .

ج ) مسيليومها بصورت ريشه اي رشد مي كنند.              د ) رشد مسيليومها بصورت كپه اي و عملكرد پائين مي آيد.

47 ـ دماي مناسب براي رشد مسيليومها در قارچ دكمه اي چند درجه است ؟

الف ) 29 درجه                      ب ) 25 درجه                         ج ) 20 درجه                          د ) بين 15-16درجه

48 ـ چگونه وزن خشك مواد اوليه بستر در پنجه دواني مسيليومها نقش دارد ؟

الف ) افزايش بيش از حد مقداركمپوت در يك متر مربع باعث افزايش دماي كمپوست مي شود و رشد مسيليومها را

 كاهش مي دهد.

ب ) افزايش ويا كاهش مقداركمپوست هيچ ارتباطي با رشد مسيليومها ندارد .

ج ) كاهش مقداركمپوست از حدّ استانداردباعث افزايش رشد مسيليومها مي شود .

د ) افزايش كمپوست در يك متر مربع باعث افزايش رشد مسيليومها مي گردد.

49 ـ حدود چند درصد كمپوست سفيد شود ، بايد از خاك پوششي استفاده كرد ؟

الف ) 50%                              ب ) 75%                                 ج ) 95 %                 د ) 100%

50 ـ در صورتيكه به هر دليلي عمليات خاك دهي بخواهد به تعويق بيفتد بايد بستر كشت را تا فرصت مناسب … نگه داشت ؟

 الف ) گرم                             ب ) خنك                              ج ) دما در حدّاستاندارد                          د) ph محيط را پائين

51 ـ كدام گزينه از اهداف دادن لايه پوششي بر روي كمپوست نمي باشد؟

الف ) محافظت از خشكيدگي بسترهاي كاشت                                                   ب ) ايجاد ذخيره آب لازم براي رشد قارچها

ج ) با دارا بودن ميكروارگانيسمهاي مفيد باعث افزايش عملكردمي شود.           د ) بعنوان يك ماده غذايي غني مطرح است.

52 ـ كدام يك از موارد ذيل جزء خصوصيات يك لايه پوششي مناسب نيست ؟

الف ) قدرت نگهداري آب فراوان                          ب ) داراي ساختمان مستقل باشد

ج ) بايد فاقد عوامل بيماريزا و آفات باشد               د ) ph مناسب لايه پوشش 5/5-5/6 است .

53 ـ پاستوريزاسيون خاك پوششي در چه دمايي و براي چه مدت بايد انجام گردد ؟

الف ) 121 درجه بمدت يك ساعت                       ب ) 71 درجه بمدت 2 ساعت

ج ) 50 درجه بمدت دو ساعت                                 د ) 35 درجه بمدت 5 ساعت

54 ـ ميزان رطوبت مناسب خاك پوششي چند درصد است ؟

الف ) % 75-70                      ب ) % 55-50                         ج ) % 60-55                          د ) بيش از % 90

55 ـ ميانگين مقدار مصرف لايه پوششي بر روي كمپوست چند سانتي متر است ؟

الف ) 5-5/2                          ب ) 5/1 -1                            ج ) 20-15                             د )22-20

56 ـ يكي از دلايلي كه باعث مي شود بر روي لايه پوششي قارچهاي ته سنجاقي بصورت نا منظم بوجود آيد؟

الف ) افزايش رطوبت            ب ) كاهش رطوبت ج ) افزايش دما                    د ) غير يكنواخت بودن عمق لايه پوششي

57 ـ قرار دادن قارچهاي تازه داخل فريزر چه مشكلي ايجاد مي كند ؟

الف ) با عمل كريستاليزاسيون ساختار سلولها تحت اين تنش مي شكند .

ب ) قارچها در زمان فريز شدن سياه مي شوند.

ج ) لكه هاي قهوه اي پس از انجماد روي كلاهكها مشاهده مي شوند .

د ) بافت قارچها پس از آب شدن قارچهاي منجمد سفت و متراكم مي شود.

58 ـ دماي بستر در زمان ظهور قارچهاي دكمه اي (agaricus bisporus ) چند درجه است ؟

الف )23-25 درجه                ب ) 25-27 درجه                  ج ) 20-17 درجه                   د ) 14-12 درجه

59 ـ از مزيتهاي پرورش قارچ دكمه اي (agancus bisporus )نسبت به گونه هاي ديگر چيست ؟

الف ) تحمل بالا به افزايش  co2                       ب ) مقاومت بيشتردربرابر ويروسها

ج ) تحمل به دما بالا در مناطق گرمسيري           د ) تمام موارد

60 ـ كدام قارچ تجزيه كننده ثانويه نيست ؟

الف )agaricus  bisporus          ب )agaricus  bitorquis

ج ) Pleurotus  osteretus          د)agaricus  campestoris

 

61 ـ اگر آلودگي در محيط كشت قبل از تلقيح مشاهده شود ناشي از چيست ؟

الف ) بالا بودن احتمال آلودگي محيط آزمايشگاه               ب ) آلوده بودن اتوكلاو به عوامل باكتريايي

ج ) نا مناسب بودن روش آماده سازي محيط كشت             د ) تمام موارد

62 ) يكي از دلايلي كه هاگها يا بافت قارچ بر روي محيط كشت رشدنمي كنند :

الف ) داغ بودن چاقوي  جراحي يا حلقه تلقيح                    ب ) آلوده بودن اتوكلاو به عوامل باكتريايي

ج ) خروج زياد بخار از اتوكلاو                                            د) سردبودن بيش ار حدّ وسائل انتقال

63 ـ يكي از عواملي كه باعث بروز آلودگي اطراف نقطه تماس بافت يا اسپور بر روي محيط كشت مي شود چيست ؟

الف ) ماده تلقيح آلوده بوده                                  ب ) آلودگي از بيرون وارد شده

ج ) محيط كشت آلوده بوده                                                  د) ظرف محيط كشت آلوده بوده

64ـ  اگر بذور غلات جهت تهيه اسپان در ظروفش به سختي از هم جدا شود نشانه چيست ؟

الف ) بذور بيش از حد در ظروف ريخته شده است            ب ) ورود هاگهاي بيگانه به درون اسپان

ج ) بستگي به نوع ظرف دارد                                                 د ) تمام موارد

65 ـ كدام گزينه در مورد عامل بوجود آورنده رشد كم و يا عدم رشد بعد از انتقال قطعه ميليوني به بذور در تهيه اسپان صحيح نمي‏باشد ؟

الف ) بيش از اندازه گرم بودن بذور هنگام تلقيح                 ب ) خشكي بذور

ج ) تلقيح در دماي نا مناسب                                                                 د ) نا مناسب بودن بطريها

66 ـ كدام مورد جزء علائم خشكي لايه پوششي نمي باشد؟

الف ) رشد مسيليومها ضعيف و به صورت موئينه مي باشد.

ب) در صورت بوجود آمدن قارچ معمولاً قارچها در حاشيه و به ظروف رشد مي كنند.

ج ) بر روي لايه پوششي لايه غير قابل نفوذ مسيليومي تشكيل شود.

د ) رشد مسيليومها خشن و رشته اي مي شود.

67 ـ در زمان تشكيل قارچهاي ته سنجاقي و شوك غلظت    co2   بايد از چند  ppm   كمتر باشد ؟

الف ) 1000                            ب ) 10000                            ج ) 100000                           د ) 1000000

68 ـ بطور كلي دماي مناسب براي محصول دهي قارچ دكمه اي چند درجه است ؟

الف ) 12-14 درجه               ب ) 17-18 درجه                  ج ) 23-25 درجه                   د ) 25-29 درجه

69 ـ در مرحله رشد و نمو قارچهاي ته سنجاقي مقدار   co2  و درصد رطوبت نسبت به مرحله توليد قارچهاي ته سنجاقي به ترتيب چگونه است ؟

الف ) بيشتر-كمتر                  ب )  بيشتر-بيشتر                    ج ) كمتر-بيشتر                      د ) كمتر-كمتر

70 ـ فاصله هر چين برداشت معمولاًچند روز است ؟

الف ) 7-10 روز                    ب ) 12-14 روز                     ج ) 30 روز                             د ) 2-3 روز

71 ـ يكي از دلايل وجود ساقه هاي بلند و كلاهكهاي رشد نيافته چه مي باشد ؟

الف ) غلظ  CO2  بالا          ب ) غلظت  CO2  پائين       ج ) افزايش آمونياك بستر     د ) كاهش آمونياك بستر

 

72 ـ زمان چيدن قارچ دكمه اي در چه زماني است ؟

الف ) قبل از پاره شدن پرده غشايي (veil)                          ب ) بعد از پاره شدن پرده غشايي (veil)

ج ) بعد از مشاهده آنالوس                                                      د ) وقتيكه قطر كلاهك به 10 سانتي متر برسد

73 ـ خشك كردن آهسته قارچها چه مشكلي ايجاد مي نمايد ؟

الف ) بعلت رطوبت بالاي قارچ ، قارچ مورد نظر مورد حمله لاروهاي آزاد و باكتري ها قرار مي گيرد .

ب ) باعث سفيد شدن بيش از حد قارچها مي شود .

ج ) قارچها بدطعم مي شوند .

د ) قارچها اصلاً خشك نمي شوند .

74 ـ مقدار دما در زمان خشك كردن قارچ چقدر مي باشد ؟

الف ) 43 درجه و 1-2 روز                                    ب ) 43 درجه و 5 روز

ج ) 29 درجه و 5 روز                                            د ) 29 درجه و 1-2 روز

75 - كدام گزينه در مورد علت آلودگي بعد از انتقال مسيليومها به درون بذور در تهيه اسپان صحيح است ؟

الف ) بالا بون مقدار هاگهاي آلوده در محيط آزمايشگاه                     ب ) استريل نبودن ابزاركار

ج ) اسيديته نامناسب بذر                                                                        د ) موارد الف و ب

76 ـ بعد از تلقيح بذور با میسيليوم جهت تهيه اسپان تا زمان رشدكامل نياز است كه …

الف ) پس از چهار روزاز انتقال تكه هاي مسيليومي به بذور غلات بطريها را تكان داد.

ب ) پس از 25 روز از انتقال تكه هاي مسيليومي به بذور غلات بطريها را تكان داد .

ج ) اصولاً بعد از تلقيح بذور غلات در ظروف نياز به تكان دادن نيست.

د ) موارد الف و ب صحيح مي باشد .

77 ـ كدام عامل مي تواند علت عدم رشد يكنواخت مسيليومها در كل بطري اسپان باشد ؟

الف ) آلودگي باكتريايي                                                                       ب ) خشك شدن بذور به واسطه تغييرزياد

ج )       pH     نامناسب بذور                                                                د ) تمام موارد

 78 ـ در اسپان مناسب كدام عوامل بايد مشاهده نگردد ؟

الف ) نچسبيدن دانه غلات به يكديگر                                                   ب ) عدم تغيير رنگ اسپان

ج ) مسيليوم دواني بيش از حد در اسپان نبايد اتفاق بيفتد                     د ) تمام موارد

79 ـ در صورتي كه دماي كمپوست در مرحله برگرداندن و قالب زني بالا نرود ناشي از چه موردي است ؟

الف ) كمبود ازت كمپوست                                                                 ب ) توده خيلي سست و متخلخل كمپوست

ج ) بيش از حد بودن حجم كمپوست                                                   د ) موارد الف و ب

80 ـ عدم توليد آمونياك در مرحله قالب زني كمپوست دكمه اي نشانه چيست ؟

الف ) نشانه كمپوست مناسب و خوب مي باشد                                    ب ) نشانه كمبود مكملهاي غذايي كمپوست مي باشد

ج ) نشانه كافي بودن ازت دركمپوست مي باشد                                    د ) تمام موارد

 

 

81 ـ در صورتيكه اندازه كاه و كلش خيلي كوچك باشد چه اتفاقي مي افتد ؟

الف ) باعث شرايط بي هوازي در كمپوست مي شود و به همين دليل زودتر از موعد كمپوست به حالت رسيدگي مي رسد.

ب ) باعث شرايط بي هوازي در كمپوست مي شود و كمپوست به صورت مناسب تهيه نمي گردد.

ج ) باعث كاهش تخلخل دركمپوست مي شود و كمپوست به صورت مناسب تهيه نمي گردد.

د ) تمام موارد.

82 ـ فاصله افتادن بيش ازحد بين دو قالب باعث چه مشكلي مي شود ؟

الف ) بي هوازي شدن كمپوست                                                          ب ) هوازي شدن كمپوست

ج ) كمبود مواد غذايي در كمپوست                                                     د ) افزايش رطوبت كمپوست و افزايش تخلخل كمپوست

83 ـ كدام عامل باعث چسبنده و لزج شدن كمپوست مي گردد ؟

الف ) آب اضافي در كمپوست است                                                    ب ) مقدار كاه و كلش در فرمول از حد استاندارد بيشتراست

ج ) آمونياك در كمپوست زياد است                                                   د ) مقدار گچ خيلي كم افزوده شده است

84 ـ كدام عامل باعث عدم رسيدگي كمپوست به پيك حرارتي نمي شود ؟

الف ) مقادير مكملهاي غذايي خيلي كم                                              ب ) مقدار هواي تازه زياد در اتاق پاستوريزاسيون بالاست

ج ) نسبت هوابه بستر كشت بالاست                                                      د ) مقدارگچ خيلي كم است

85 ـ در مرحله پاستوريزاسيون علت غير يكنواختي دماي كمپوست چيست ؟

الف ) تأمين نا منظم هواي تازه                                                              ب ) مقدار هواي تازه در اتاق پاستوريزه بالاست

ج ) نسبت هوا به بستركشت بالاست                                                      د ) مقدار مكملهاي غذايي كم است

86 ـ عدم توزيع يكنواخت مكملها در فاز اول كمپوست سازي باعث چه مشكلي در مرحله پاستوريزاسيون مي گردد ؟

الف ) نامناسب بودن دماي كمپوست و غير يكنواختي دما                  ب ) بالا بودن دماي كمپوست بعد ازپاستوريزاسيون

ج ) افت شديد دماي كمپوست بعد از عمل پاستوريزاسيون                 د ) باعث خشكي بيش ازحد كمپوست مي شود

87 ـ عدم رشد يا رشد آهسته اسپان در كمپوست به چه علتي ايجاد مي گردد ؟

الف ) بقاياي آمونياك در كمپوست                                                     ب ) بالا بودن مقدار رطوبت كمپوست

ج ) آلودگي به  نماتد يا مگس سركه                                                    د ) تمام موارد

88 ـ در صورت تهيه نامناسب كمپوست و وجود توده هاي تراكم بسيار مرطوب دركمپوست امكان افزايش كدام عوامل

 بيشتر است ؟

الف ) كنه ها                           ب ) نماتدها                               ج ) مگسها                            د ) موارد الف و ب

89 ـ باقي ماندن آمونياك در كمپوست ممكن است باعث شيوع كدام بيماري در مرحله اسپان زني شود ؟

الف ) قارچ لكه جوهري (coprinus )                                               ب ) مول خشك

ج ) حباب تر                                                                                          د ) لكه قهوه اي باكتريايي

90 ـ كدام عامل باعث عدم پنجه دواني مسيليومها درون لايه پوششي مي شود ؟

الف ) نوسانات دما                                                                                  ب ) تنظيم نبودن اسيديته (   ph   ) لايه پوششي

ج ) كمپوت آلوده به عوامل بيماريزا يا آفات                                        د ) تمام موارد

 

91 ـ كدام بيماري انگل قارچ خوراكي است ؟

الف ) كپك ماتيكي                              ب ) كپك خاكستري                           

ج ) آسپرژيلوس                                     د ) حباب تر

92 ـ در كدام بيماري مايع كهربايي رنگ حاوي اسپورها و باكتريهاي آلاميزه از قارچ به بيرون تراوش مي كند ؟

الف ) حباب تر                                      ب ) حباب خشك                                

ج ) تار عنكبوتي                                     د ) كپك ماتيكي

93 ـ استفاده از آب كلردار مي تواند در پيشگيري كدام عامل بيماري مؤثر باشد ؟

الف ) حباب تر                                      ب ) مول خشك                                    

ج ) تار عنكبوتي                                     د ) كپك خاكستري

94 ـ  شرايط رشد مناسب براي كپك سبزجنگلي ( trichoderma ) چه مي باشد ؟

الف ) غلظت co2 بالا                            ب ) هواي راكد                                     

ج ) رطوبت بالا                                       د ) همه موارد

95 ـ حشرات و كنه ها در انتقال كدام عامل بيماري نقش مهمتري دارند ؟

الف ) حباب خشك یا ورتیسیلیوم                        ب ) حباب تر                                        

ج ) تار عنكبوتي                                     د ) تريكودرما

96 ـ خميدگي در ساقه قارچ يكي از علائم بيماري …... مي باشد ؟

 الف ) حباب خشك                               ب) حباب تر

ج ) تار عنكبوتي                                      د ) تريكودرما

97 ـ در كدام بيماري باعث مي شود قارچ شكافدار شده و توسط حشرات براحتي انتقال پيدا كند ؟

الف ) حباب تر                                        ب ) تار عنكبوتي

ج ) تريكودرما                                         د ) حباب خشك

98 ـ كدام گونه قارچ دكمه اي به بيماري حباب خشك ( ورتيسليومي ) مقاومت بيشتري دارد ؟

الف ) agaricus biyorquis          ب ) agaricus bisporus     ج )agaricus brunnescens                  د ) تمام موارد

99 ـ عاملي كه باعث جلب حشرات ( گلها و زنبورها ) به قارچ خوراكي مي شود چيست ؟

الف ) بوي كود و موادگياهي در حال تجزيه                        ب )بوي مخصوص مسيليومهاي در حال رشد

ج ) بوي خاك پوششي                                                          د ) موارد الف و ب

100 ـ خسارت مستقيم مگس Megaselia nigra در چه مرحله اي است ؟

الف ) حشرات بالغ                                   ب ) شفيره                             ج ) لارو                                  د ) تخم

101 ـ  علت غير يكنواختي رشد مسيليومها درون لايه پوششي چه مي باشد ؟

الف ) اختلاط ضعيف مواد پوششي                                                       ب ) توزيع ناهمگن لايه پوششي

ج ) رشدناهمگن مسيليومها درون بخش تحتاني لايه پوششي               د ) تمام موارد

 

 

102 ـ رشد بيش از حد مسيليومها ي قارچ داخل لايه پوششي در توليدقارچهاي ته سنجاقي چه تأثيري دارد ؟

الف ) تفاوتي نمي كند                                                                           ب ) تعداد ته سنجاقي ها زياد مي شود

ج ) تعداد ته سنجاقي ها كم مي شود                                                    د ) افزايش ناگهاني مقدار ته سنجاقي ها اتفاق مي افتد

103 ـ عدم تشكيل قارچهاي ته سنجاقي توسط مسيليومها توسط چه عاملي ايجاد مي شود ؟

الف ) دماي محيط بالا           ب )    co2  محيط بالاست                   ج ) رطوبت محيط كم است                  د ) تمام موارد

104 ـاگر در مرحله پنجه دواني مسيليومها در لايه پوششي قبل از كامل شدن ريسه دواني ميزان غلظت co2 بسيار پائين باشد چه اتفاقي مي اقتد ؟

الف ) تشكيل ديرتر ته سنجاقي ها                                        ب ) تشكيل زود هنگام ته سنجاقي ها

ج ) تفاوتي در توليد ته سنجاقي ها ندارد .                             د ) بستگي به كمپوت ، تعداد ته سنجاقي ها كم مي شود .

105 ـ كدام مورد باعث تشكيل ناهمگن ته سنجاقي ها نمي شود ؟

الف ) رطوبت غيرنواخت لايه پوششي                  ب ) آسيب ديدگي موضعي سطح لايه پوششي بر اثر آبپاشي سنگين

ج ) شرايط محيطي درون اتاقك كشت نوسان داشته باشد  .      د) يكنواختي بيش ازحد لايه پوششي

106 ـ در صورت نياز به آبياري لايه پوششي آبياري بايد چه شكلي باشد؟

الف ) غرقابي                          ب ) مه پاشي                           ج ) قطره اي                           د ) باراني

107 ـ عملكرد پائين چين اول ممكن است ناشي از......... باشد.

الف ) عناصر غذايي كم در بستر كاشت                               ب ) عمق غير يكنواخت لايه پوششي

ج ) رطوبت غير يكنواخت لايه پوششي                                د ) تمام موارد

108 ـ در صورتيكه پايه هاي قارچ بلند و كلاهك كوچك و تكامل نيافته را ببينيم  مي تواند نشانه چه چيز باشد ؟

الف ) افزايش  co2    بالا در محيط                                      ب ) افزايش دما در محيط

ج ) افزايش رطوبت در محيط                                               د ) افزايش تهويه

109 ـ دفرمه شدن (تغيير شكل) قارچها ممكن است ناشي از چه عاملي باشد؟

الف ) افزايش  دی اکسید کربن                                                                            ب ) شيوع آلاينده هاي انگلي

ج ) فرار گرفتن بستر كاشت درمعرض عوامل شيميايي                                       د ) تمام موارد

110 ـ ميزان تهويه در مرحله زايشي قارچ دكمه اي چند مرتبه در هر ساعت است ؟

الف ) 2-4 بار                         ب ) 6-8 بار                            ج ) 10 -12 بار                       د ) 12-14 بار

111 ـ  بدترين روش مبارزه با حشرات در سالن هاي پرورش قارچ چه نوع روشي است ؟

الف ) شيميايي                       ب ) فيزيكي                           ج ) بيولوژيكي                        د ) مكانيكي

112 ـ براي ضد عفوني وسايل چوبي داخل سالن بين دو مرحله كشت استفاده ازكدام ماده توصيه مي شود ؟

الف ) سولفات آلومينيم         ب ) سولفات آمونيوم             ج ) سولفات مس                    د ) سولفات منيزيوم

113 ـ مدت زمان و دماي مناسب جهت پاستوريزاسيون كمپوست براي از بين بردن تمامي مراحل رشد حشرات كدام

گزينه است ؟

 الف ) 2 ساعت دردماي 60 درجه                                         ب ) 2 ساعت در دماي 55 درجه

ج ) 5 ساعت در دماي 75 درجه                                             د ) 5 ساعت در دماي 121 درجه

114 ـ پشه معمولي قارچها جزء كدام راسته حشرات هستند و مكان توجيحي براي استقرار لاروها كجاست؟

الف ) مگسها _  خاك پوششي                             ب ) زنبورها ـ خاك پوششي

ج ) مگسها ـ قارچ خوراكي                                    د ) زنبورها ـ قارچ خوراكي

115 ـ شل شدن اتصال ته سنجاقي ها به لايه پوششي ناشي از خسارت كدام آلاينده است ؟

الف ) پشه معمولي قارچ         ب ) كنه ها              ج ) قارچ عامل تار عنكبوتي                  د ) باكتري عامل لكه قهوه اي

116 ـ كدام حشره داراي پشت خميده و داراي پرشها و حركات جهشي سريع مي باشد ؟

الف ) مگسهاي گوژپشت      ب ) پشه هاي معمولي قارچ                    ج ) مگسهاي گال                   د ) مگس سركه

117 ـ بهترين روش پيشگيري از تخم گذاري مگسهاي فوريده ( گوژپشت ) در دوره پنجه دواني مسيليومها چيست ؟

الف ) سالن پنجه دواني كاملاً تاريك باشد                          ب ) استفاده از تله هاي نوري در سالن پنجه دواني

ج ) استفاده از سموم شيميايي                                                د ) ايجاد رطوبت بيش از حد داخل سالن

118 ـ كوچكترين دوبالان در سالنهاي پرورش قارچ كدام است ؟

الف ) مگس سركه                                ب ) مگس گال                      ج ) مگس گوژپشت                               د ) پشه معمولي قارچ

119 ـ وجود كنه ها در كمپوست نشانه چيست ؟

الف ) تهويه بيش از حد سالن                                ب ) كاهش دماي سالن

ج ) وجود نور در سالن                                           د ) عدم آماده سازي مناسب كمپوست و عدم پاستوريزاسيون مناسب

120 ـ كدام كنه رنگ قارچها را به قرمز تيره تبديل مي كند ؟

الف ) كنه كاه                        ب ) كنه پا بلند قارچ               ج ) كنه دوست دار قارچ خوراكي                        د ) كنه فلفل قرمز

121 ـ حالت به اصطلاح چشمك زدن ( بصورت يك روكش براق در لايه پوششي ) در كدام موجود مشاهده مي شود ؟

الف ) قارچها                          ب ) باكتريها                           ج ) مگس نوريد                     د ) نماتدهاي گندرست

122 ـ نماتدهاي گندرست چگونه خسارت مي زنند ؟

الف ) با تغذيه از ساقه قارچ باعث كاهش عملكرد مي شود.

ب ) با افزايش جمعيت و توليد ضايعات دفعي باعث تجزيه بستر كاشت و در نهايت عدم كارآيي براي رشد مسيليومها مي شود .

ج ) با استفاده از مسيليومهاي قارچ و ضعيف كردن آنها باعث كاهش عملكرد مي شود.

د ) تمام موارد

123 ـ نماتدهاي قارچ رست چگونه به قارچها خسارت مي زنند ؟

الف ) اصولاً از قارچها تغذيه نميكنند بلكه از بستر قارچها تغذيه مي كنند.

ب ) بصورت مارپيچ در ساقه قارچها نفوذكرده و از آن استفاده مي كنند .

ج ) تغذيه مستقيم از ريسه ها انجام مي دهند و باعث حذف سلولها با استفاده از قطعات دهاني ساينده مي شوند .

د ) با استفاده از دهان سوزن مانند مسيليومها را سوراخ و مواد تجزيه كننده را از طريق آن تزريق و سپس محتويات غذايي سلولها را مي‏مكد .

124 ـ‌ از كدام اندام گياه براي توليد اسپان تجاري استفاده نمي شود و بيشتر در كارهاي تحقيقاتي و اصلاحي استفاده مي شود ؟

الف ) بافت قارچ                    ب ) مسيليوم قارچ                  ج ) اسپور                                د ) هيچكدام

 

125 ـ مسيليومهاي … بيشتر مستعد توليد پريمورديوم است ؟

الف ) پنبه اي                          ب ) ريشه اي                          ج ) سطحي                             د ) خطي

126 ـ كدام اسپان با پايه غير بذري است ؟

الف ) چاودار                         ب ) پرليت                              ج ) سورگوم                           د ) گندم

127 ـ رنگ سطوح داخلي سالن هاي كشت قارچ بهتراست چگونه باشد ؟

الف ) سفيد براق                    ب ) سياه                                 ج ) قهوه اي تيره                    د ) فرقي ندارد

128 ـ در سيستم توليد به روش قفسه اي عرض طبقه ها حداكثر بايد چقدر باشد ؟

الف ) 100سانتي متر                                              ب ) 140 سانتي متر                               

ج ) 180 سانتي متر                                 د )70 سانتي متر

129 ـ طبقه اول در سيستم قفه اي توليد پرورش از سطح زمين بايد حداقل چند سانتیمتر فاصله داشته باشد ؟

الف )   5 سانتي متر                                                ب ) 10 سانتي متر

ج ) 20 سانتي متر                                                    د ) بايد هم سطح كف سالن باشد

130 ـ در شرايط ايده ال از هر متر مربع بستر كمپوست به ارتفاع 20 سانتي متر چند كيلوگرم برداشت انجام مي گيرد ؟

الف ) 20-15كيلوگرم                                           ب ) 22-25 كيلوگرم

ج ) 10 كيلوگرم                                                     د ) بيش از 25 كيلو

131 ـ براي تعيين دقيق هواي موردنياز در سالن دانستن كدام عامل لازم است ؟

الف ) حد مجاز  CO2  براي گونه قارچ                              ب ) حجم تبادل هوا در ساعت توسط فن ها

ج ) تعداد قفسه ها                                                                   د ) موارد الف و ب

132 ـ حداكثر تهويه هوا در هر ساعت براي قارچ دكمه اي چند مرتبه است ؟

الف ) 2-3 مرتبه                    ب ) 4-6 مرتبه                       ج ) 6-8 مرتبه                        د ) 8-10 مرتبه

133 ـ مقدار هواي آزاد اتاق به ابعاد 3×4×3  متر با حجم اشغال شده ي قفسه ها به مقدار 8 متر مکعب چقدر مي باشد؟

الف ) 5/4                               ب ) 5/5                                  ج ) 4                                       د ) 6 

 134 ـ       اگر تعداد سوراخهاي ورودي هوا بر روي لوله هاي هوا رساني 10 عدد باشد و سطح مقطع لوله هواي اصلي 34/0 متر مربع باشد ، مساحت هر سوراخ فرعي بايد چند متر مربع باشد ؟

الف ) 4/3                               ب ) 34/0                                ج ) 034/0                              د ) 34

135 ـ كدام مورد گزينه صحيح نمي باشد ؟

الف ) توليد كنندگان قارچ دكمه اي از فيلترهاي خشك با سطح تماس بالا استفاده مي كنند .

ب ) مي‏توان براي جلوگيري از مخلوط شدن هواي ورودي و خروجي ، هواي تازه را از هواكش از چند متري بالاتر وارد سالن كرد .

ج  ) مي توان براي جلوگيري از مخلوط شدن هواي ورودي و خروجي ، هواي تازه را از يك كانال زير زميني كه در جهت باد در شمال ساختمان ساخته شده است وارد كرد.

د ) موارد الف و ب

136 ـ دريچه هاي خروجي هواي درون سالن ها را در كجاي ديوار تعبيه مي كنند ؟

الف ) در قسمت پائين                            ب ) در وسط                          ج ) در قسمت بالا                   د ) تفاوتي نمي كند

137 ـ اندازه دريچه خروجي هوا بايد چند برابر دريچه ورودي باشد ؟

الف ) نصف                                  ب ) 1                               ج ) 2                                       د)3

138 ـ هدف از تهيه كمپوست در پرورش قارچ دكمه اي چيست ؟

الف ) ايجاد يك محيط غذايي يكنواخت جهت استفاده مسيليومهاي قارچ

ب ) از بين بردن عوامل رقيب قارچ خوراكي ازجمله حشرات ، باكتريها و  …

ج ) افزايش ميكروارگانيزمهاي مفيد در كمپوست

د ) تمام موارد

139 ـ مناسب ترين كاه و كلش جهت تهيه كمپوست قارچ دكمه اي كدام است ؟

الف ) گندم                            ب  )جو                                   ج ) برنج                                  د ) يولاف

140 ـ اگر در فرمول كمپوست قارچ دكمه اي به هيچ عنوان از كود اسبي استفاده نشود ، به آن كمپوست … گويند.

اف ) طبيعي                            ب ) مصنوعي                          ج ) ملايم                                د ) يكنواخت

141 ـ كدام يك از مواد ذيل جزء مواد اوليه ( مواد پايه ) كمپوست قارچ دكمه اي بشمار نمي آيد ؟

الف ) كاه و كلش يولاف     ب ) كاه و كلش برنج            ج ) كود اسبي حاوي كاه كلش            د ) كود اسبي حاوي خاك اره

142 ـ كدام ماده داراي  بالاترين ازت و فاقد ماده آلي مي باشد .

الف ) اوره                              ب ) پودر خون                        ج ) كود مرغي                        د) تفاله انگور

143 ـ در انتخاب مواد اوليه جهت تهيه كمپوست چه چيزي بايد مورد توجه باشد ؟

الف ) قابليت دسترسي           ب ) هزينه هر يك از مواد     ج ) غني بودن مواد                  د ) موارد الف و ب

144 ـ كدام ماده جزء مواد معدني  مورد استفاده در كمپوست قارچ دكمه اي محسوب نمي شود :

الف ) كلسيتيك                    ب ) دولوميت                         ج ) سولفات كلسيم                د ) سولفات آمونيم

145 ـ كدام مورد جزء مزيتهاي استفاده از سنگ گچ در كمپوست نمي باشد ؟

الف ) سنگ گچ باعث خنثي سازي اسيديته كمپوست مي گردد و مقدار كمي  PH  كمپوست را بالا مي برد.

ب ) با تجمع ذرات كلوئيدي باعث تغلغل و تهويه بهتر كمپوست مي شود .

ج ) تأمين  كلسيم ضروري براي متابوليسم قارچ           د ) كاهش اندك      PH   بالا و بهبود  زه كشي كمپوت

146 ـ كدام گزينه در مورد خواص غذايي قارچها صحيح نمي باشد ؟

الف ) برخي قارچها قادرند ميزان كلسترول خون را كاهش دهند .

ب ) اكثر قارچها سرشار از ويتامينهاي    C  و   B  هستند .

ج ) بعلت داشتن كربوهيدرات مناسب و فراوان داراي انرژي فراوانند.

د ) گليكوژن و همي سلولز يكي از قند هاي ذخيره اي در قارچها مي باشد.

147 ـ كدام گزينه در مورد قارچهاي خوراكي صحيح مي باشد ؟

الف ) قارچها داراي كلروفيل نيستند.                                                    ب ) قارچ دكمه اي تجزيه كننده ثانويه است .

ج ) قارچ صدفي تجزيه كننده اوليه مي باشد .                                      د ) تمام موارد

148 ـ كشت قارچ دكمه اي حداكثر در سال چند مرتبه امكان پذير است ؟

الف ) 1-2 بار                         ب ) 2-4 بار                            ج ) 4-6 بار                             د ) 6-8 بار

149 ـ بهترين روش شناخت قارچهاي خوراكي از سمي چيست ؟

الف ) رنگ                                                            ب ) اندازه ساقه و كلاهك                   

ج ) شكل و ساختار هاگها                                      د ) تعداد تيغه ها (GILLS )

150 ـ ترتيب چرخه زندگي قارچ خوراكي در كدام گزينه رعايت شده است ؟

الف ) اسپور ـ مسيليوم ـ هاگ ـ قارچ بالغ

ب ) اسپور ـ بازيديوسپور ـ مسيليوم ـ قارچ بالغ

ج ) اسپور ـ مسيليوم ـ قارچهاي ته سنجاقي ـ قارچ بالغ

د ) اسپور ـ قارچهاي ته سنجاقي ـ مسيليوم ـ قارچ بالغ

151 ـ اسيديته (  PH   ) مناسب جهت رشد هاگها و مسيليومها چه مقدار مي باشد ؟

الف ) 5/2 -5  /3                    ب ) 5/3 – 5/4                       ج ) 5/6 – 7                            د ) 5/7 – 5/8

152 ـ دماي لازم براي استريليزاسيون محيط كشت برايتيه اسپان در فشار 15 پوند چنددرجه مي باشد ؟

الف ) 60 درجه                      ب ) دماي جوش آب                             ج ) 121 درجه                        د ) 75 درجه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:25  توسط فرید  | 

پرورش قارچ صدفی و دکمه ای - خلاصه

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:29  توسط فرید  | 

اطلاعات عمومی مفید در رابطه با پرورش قارچ ـ بخش اول

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:18  توسط فرید  | 

سوالات امتحانی برروش قارچ

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:16  توسط فرید  | 

چگونه در خانه سبزی پرورش دهیم

چگونه در خانه سبزی پرورش دهیم

 

 

خوشبختانه بذر بیشتر سبزیجات در هر شرایطی پرورش می‌یابد و برای این منظور می‌شود از جعبه‌های چوبی، سطل‌های پلاستیکی، گلدان‌های بزرگ و کوچک، انواع ظروف مایع ظرف‌شویی و حتی بطری‌های نوشابه خانواده استفاده کرد. مهم، عمق گلدان و آبیاری به موقع و تنظیم برنامه کوددهی آنها است. اگر می‌خواهید از فوت و فن سبزی‌کاری در خانه آگاه شوید این چگونه را بخوانید.
چگونه
۱

کاشت سبزی در آپارتمان هم امکان پذیر است؛ بذر هر نوع سبزی (تره، شاهی، شنبلیله، ریحان، جعفری، گوجه‌فرنگی، فلفل رنگی، حتی کدو و بادمجان) را در هر زمان و هر فصلی می‌توان در آپارتمان (چه در بسترهای خاکی و چه غیرخاکی) کاشت و از خوردن آن لذت برد.
۲

ابزار مورد نیاز

بذر، خاک استاندارد، گلدان مناسب، دستکش، آبپاش کوچک، بیلچه و الک تنها ابزارهای کاشت سبزی در آپارتمان هستند.
 نکته مهم این است که در انتخاب بذر مناسب و خاک استاندارد از راهنمایی فروشندگان محصولات کشاورزی استفاده کنید تا با مرور زمان قدرت تشخیص آنها را به دست آورید و در واقع خودتان باغبان خبره‌ای شوید.
۳

پس از انتخاب بذر مناسب و استاندارد؛‌ یعنی بذر اصلاح‌شده‌ای که روی پایه مادری رسیده باشد؛ بذرها را روز قبل از کاشت در آب ولرم می‌ریزیم و بین ۸ ساعت تا سه روز مجازیم آنها را در آب نگه داریم تا متورم شوند.
۴

خاک مناسبی را انتخاب و الک می‌کنیم و به ارتفاع حداقل ۱۵ سانتی‌متر در یک گلدان که زهکش داشته باشد می‌ریزیم.
۵

بذرها را از آب خارج و به روی یک پارچه یا روزنامه قدیمی منتقل می‌کنیم تا نم آنها گرفته شود.
۶

سطح خاک را می‌کوبیم و صاف می‌کنیم و بذرها را به صورت فاصله‌دار روی سطح خاک می‌پاشیم و روی بذرها را با کمی خاک می‌پوشانیم اما دقت کنید که اگر سایز بذر دو میلی‌متر باشد، حداکثر دو میلی‌متر باید روی آن با خاک پوشانده شود.
۷

سطح مقطع گلدان را با یک برگ روزنامه می‌پوشانیم تا بذرها دقیقا زیر روزنامه قرار بگیرند و با یک آبپاش کوچک و روزانه دو تا چهار بار روی روزنامه آب می‌ریزیم تا سطح آن کاملا خیس شود و گلدان را دو تا پنج روز در گرم‌ترین جای ممکن قرار می دهیم.
۸

می‌توان گلدان آماده شده را دور از نور و در جای تاریک نگه داشت تا سبزی‌ها دو تا سه میلی‌متر رشد کنند و روزنامه آرام‌آرام بالا بیاید. سپس، روزنامه را برمی‌داریم و مستقیما به گیاه آب می‌دهیم و گلدان را در معرض نور قرار می‌دهیم. هر چه نور بیشتری به سبزی‌ها برسد؛ بهتر است. اگر چنین فضایی در آپارتمان نداشتیم، می‌توانیم از لامپ‌های فلورسنت استفاده کنیم.
۹

بعد از گذشت حدود دو هفته به گیاه کود می‌دهیم و ترجیحا از کود طبیعی استفاده می‌کنیم اما اگر این کود در دسترس نبود، سراغ کودهای شیمیایی استاندارد می‌رویم. البته دوز مورد نیاز روی بسته این کودها نوشته شده است و جای نگرانی نیست. اگر تمام این مراحل به درستی انجام شود بعد از گذشت حدود دو هفته سبزی‌ها آماده خوردن می‌شوند اما توصیه می شود تا یکی دو بار این سبزی‌ها (به ویژه تره) را نخورید و با قیچی آنها را بچینید تا پایه آنها قوی‌تر شود.
۱۰

برای جلوگیری از آفت زدن گیاهان هر از چند گاهی باید مقداری آب را با الکل مخلوط کنیم و به جای سم، روی سبزی‌ها بپاشیم. حتی اگر سبزی‌های ما مورد حمله شته‌ها قرار گرفته باشند با این کار، از بین می‌روند. از طرف دیگر، چون طی مراحل رشد از هیچ سمی هم استفاده نمی‌کنیم، سبزیجات کاملا ارگانیک (طبیعی) هستند.
۱۱

راه‌ دیگر برای پیشگیری از آفت‌زدگی آن است که، یک گلدان گیاه جعفری یا همیشه‌بهار را کنار گلدان سبزیجات خود بگذاریم. با این روش تا ۶۰ درصد از بیمار شدن گیاه و حمله شته‌ها کاسته می‌شود. حتی پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که موزیک هم می‌تواند تاثیر به سزایی بر سلامت گیاهان و جلوگیری از برخی آفت‌های آنها داشته باشد.
۱۲

همه سبزی‌ها را می‌توان در فصل بهار کاشت و بسیار خوب هم رشد می‌کنند اما گاهی نحوه نگهداری و تغذیه خاک آنها با هم متفاوت است. مثلا گوجه‌فرنگی برای رسیدن (در مقایسه با گیاهان دیگر) به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد و باید هفته‌ای دو بار به گوجه‌فرنگی کود بدهیم و هنگامی که گوجه‌ها نشاء شدند و چهار تا پنج سانتی‌متر رشد کردند باید به گلدان بزرگی منتقل شوند زیرا ریشه آنها قوی می‌شود و هر چه گلدان بزرگ‌تر باشد، بیشتر هم میوه می‌دهد. در مورد فلفل‌ هم دقیقا همین‌طور است.
۱۳

استفاده از کود، موجب آلودگی سبزی می‌شود؟

در واقع کود، تغذیه گیاه است اما لازم نیست که حتما از کودهای شیمیایی استفاده کنیم. بعد از الک کردن خاک، مقداری زغال در خاک بریزید تا وجود کربن مانع از بیمار شدن گیاه شود. حتی تفاله خشک‌شده چای، پودر استخوان و خاکستر چوب هم جزء کودهای ارگانیک محسوب می‌شوند.
۱۴

سبزی‌کاری در آپارتمان بسیار کم‌هزینه است اما نکته قابل توجه این است که با این روش هم لذت می‌برید و هم سبزی کاملا سالم، بهداشتی و ارگانیک می‌خورید.
۱۵

هنگام خرید بذر سبزیجات هم به خاطر داشته باشید که نعناع و پونه، بذر ندارند و باید آنها را از سبزی‌فروشی بخرید و بعد از ریشه‌دار کردن در خاک بکارید.
منابع
gamenetyahoo.blogfa.com

+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 11:8  توسط فرید  | 

نحوه استفاده از برنامه Endnote در روند پژوهش (برگرفته از کتاب آموزش Endnote)

نحوه استفاده از برنامه Endnote در روند پژوهش (برگرفته از کتاب آموزش Endnote)

تذکر: مطالب قید شده در این بخش عینا از کتاب (آموزش جامع مدیریت مراجع مقاله، پروپوزال تحقیقاتی، پایان نامه و کتاب با برنامه Endnote،مهدیزاده، ولی اله، برمکی، سعید. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. ۱۳۹۰) کپی شده است و ممکن است برای آموزش کامل مطالبی که ذکر شده است نیاز باشد تا به کتاب مراجعه نمایید.

شاید بخواهید بدانید اندنوت چیست؟ قبل از مطالعه مطلب زیر به اینجا مراجعه نمایید

نحوه استفاده از برنامه Endnote در روند پژوهش (برگرفته از کتاب آموزش Endnote)

تحقیق علمی زمانی انجام میشود که روی ایده‌ای جدید کار نمایید و یا در پی حل مشکلاتی از یک تحقیق یا کار بر آیید. برای این کار باید ابتدا همه کارهای قبلی انجام شده در آن زمینه را بررسی نموده و با تحقیق خود به رفع نواقص آن و یا تکمیل آن بپردازید. حال برای یافتن این منابع به صورت جامع و کامل راههای مختلفی وجود دارد. در ابتدای شروع پایاننامه و یا تحقیق پس از تعیین موضوع شما باید همه کارهای تحقیقاتی که در ارتباط با تحقیق شماست پیدا نمایید. اکثر دانشجویان با موتورهای جستجوی معمولی مانند گوگل، یاهو و ... جستجوی منابع را آغاز می‌نمایند که به عنوان اولین گام، مناسب‌ترین راه است (اما کامل نیست! چراکه همه پایگاهها را پوشش نمی‌دهند). در گام دوم به سراغ پایگاههای مقالات علمی مانند Science Direct، Springer و ... می‌روند. اما از بقیه پایگاههای بین رشته‌ای و یا تخصصی غافل می‌شوند (فهرست کامل آن‌ها در این کتاب ذکر شده است). چرا ضرورت دارد تا همه پایگاه‌ها جستجو شود؟ علی رغم اینکه ممکن است منابع برخی پایگاه‌ها مشترک باشد اما برخی از مجلات فقط توسط برخی از پایگاه‌های خاص به فروش میرسند. مثلا مجله Plant Pathology فقط توسط Wiley انتشار می‌یابد. بنابراین ضرورت دارد که همهی پایگاهها جستجو شوند تا بررسی منابع[1] شما جامع باشد. با جستجوی موتورهای معمولی و اختصاصی، شما تعدادی رکورد را می‌بیند که ذخیره می‌نمایید و استفاده می‌کنید. آیا فهرست کاملی از آن‌ها را دارید تا به صورت آفلاین در دسترس داشته باشید؟ برای رفع این مشکل سراغ مجموعه‌هایی مانند CAB (برای دانشجویان کشاورزی) از کتابخانه و یا مجموعهی آنلاین آن می‌روید و چکیدهی همه مقالات را برای خود ذخیره می‌نمایید. راه بهتر و جامعتر این است که با استفاده از برنامهی اندنوت به CAB وصل شوید، مزیت این روش این است که ممکن است مجموعه‌های CAB تا سال معینی مثلا 2011 در دسترس باشد، اما با جستجوی آنلاین، به مقالات منتشر شده تا لحظهی جستجو دسترسی خواهید داشت. شما میتوانید تمام رکوردها را از همهی پایگاه‌های عمومی و اختصاصی با استفاده از این برنامه ذخیره و طبقه‌بندی نمایید و کتابخانه‌هایی که حاوی تمام مقالات مرتبط با کار شما می‌باشد را ذخیره، طبقه‌بندی و مطالعه نمایید. پس به جای گامهای اولیه تحقیق بیایید و مقالات مرتبط با تحقیقتان را با استفاده از روشهای توضیح داده شده در کتاب وارد برنامه نمایید. وقتی تمام منابع وارد شدند، شما میتوانید به مطالعه و گروهبندی آن‌ها بپردازید. برای این کار چندین راه وجود دارد که یکی از آنها استفاده از گروه‌های هوشمند[2] می‌باشد. با استفاده از آن‌ها می‌توان به سراغ مقالات مهمتر و دارای ارتباط بیشتر با موضوع خود رفت و با استفاده از مرتب کردن[3] بر اساس تاریخ، مقالات را از جدید به قدیم و بالعکس مرتب نمایید و با مطالعة عنوان مقالات، آن‌هارا بررسی اولیه نمایید. سپس به سراغ چکیده آن‌ها بروید و با مطالعة سطحی، ببینید متناسب با کار شما هستند یا خیر. اگر مناسب بودند، متن کامل آن‌ها را با استفاده از گزینه‌های Find Full text و یا Find URL موجود در برنامه، تهیه نمایید. حال اگر می‌خواهید آن‌ها را سر فرصت بخوانید به گروه‌های خاصی مانند "مطالعه شد" یا "باید مطالعه شود" منتقل نمایید. حال مشغول نوشتن پروپوزال تحقیقاتی، پایاننامه، مقاله یا کتاب خود هستید، شروع به تایپ نمایید، اگر خواستید از منبعی استفاده کنید، یک فاصله آخر جمله قرار دهید و با انتخاب آن منبع در کتابخانه، با یک کلیک آن را وارد متن نمایید و مشاهده خواهید نمود که به صورت خودکار منابع به متن اضافه می‌شود و در فهرست منابع نیز قرار می‌گیرند.

اگر در حال نوشتن پروپوزال تحقیقاتی، پایاننامه و یا کتاب باشید، شما باید یک سبک نگارش یااستایل[4] برای منابع خود انتخاب کنید (بر اساس سبک نگارش تعریف شده دانشگاه و یا ناشر). اگر استایل آماده داشته باشید (مثلا استایل آماده برای پایاننامه برخی دانشگاه‌ها مثل دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد که می‌توانید از کتابخانه تهیه نمایید)، از آن‌ها استفاده نمایید و اگر استایل در دسترس نبود آن را به آسانی با استفاده از روش‌های اشاره شده در کتاب آماده نمایید (و یا این که به آدرس http://www.EndNote.com/support/enstylereq.asp و یا www.EndNote2.blogfa.com  مراجعه کرده و آن را سفارش دهید).

اما اگر در حال نوشتن مقاله باشید باید بر اساس مجلهای که می‌خواهید مقاله را به آن ارسال نمایید، استایل خود را انتخاب نموده و با یک کلیک (همان طور که در کتاب آموزش داده شده است) فرمت مستندات و فهرست مقالات را دقیقا بر اساس آن تغییر دهید. اگر این استایل در برنامه وجود داشت آنرا انتخاب نموده و استفاده نمایید و در غیر این صورت به سایت اندنوت[5] مراجعه نموده و با جستجوی عنوان مجله در بخش EndNote style آن را پیدا نموده و دانلود نمایید و در محل نصب برنامه و یا در پوشه ایجاد شده به نام اندنوت استایل[6] قرار دهید. حال اگر مقالهی شما برای مجلات ایرانی و یا مجلات خارجی که استایل برای آن‌ها تعریف نشده است ارسال می‌شود، لازم است مطابق روش‌های گفته شده به آسانی استایل را طراحی نمایید و در غیر این صورت آن را جهت آماده سازی سفارش دهید.


[1]- Literature Review

[2]- Smart Groups

[3]- Sort

[4]- Style

[5]- www.EndNote.Com

[6]-EndNote Styles

منبع:

1- مهدیزاده، ولی اله، برمکی، سعید. آموزش جامع مدیریت مراجع مقاله، پروپوزال تحقیقاتی، پایان نامه و کتاب با برنامه Endnote، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. ۱۳۹۰

2- http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%AA

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 10:50  توسط فرید  | 

کشت قارچ دارویی خوراکی شیتاکه


 نویسنده :  سمیه کی پور سنگسری، کارشناس ارشد سیستماتیک اکولوژی گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی.


قارچ شیتاکه قارچ دارویی و خوراکی محبوب در شرق آسیا می باشد. در سال 1978 صنعت تولید قارچ شیتاکه در ژاپن 188000 نفر را به استخدام خود درآورد . در آن سالها قارچ شیتاکه ی خشک شده جزء اقلام صادراتی معروف کشور ژاپن به شمار می رفت. كشت قارچ شیتاکه در ژاپن به قرن ها قبل، یعنی زمانی که قارچ شیتاکه وحشی از جنگل ها جمع آوری می شد بر می گردد. ژاپنی ها این قارچ ها را از روی درختان قطع شده یا افتاده بر روی زمین در فصل های پائیز و بهار جمع آوری می کردند. این قارچ به دو علت نزد مردم ژاپن خیلی محبوب بود:

1-     طعم دلپذیر

2-     خواص دارویی

 


 

اما تاریخچه کشت این قارچ به صورت صنعتی و اقتصادی به سال 1940 همزمان با توسعه تکنولوژی مایه کوبی ( تلقیح ) بر می گردد. در آن زمان چوب های درخت بلوط با قطر کم برای کشت این قارچ مورد  استفاده قرار می گرفت. نحوه کشت به این صورت بود که ابتدا درختان در زمستان قطع می كردند و سپس با شروع بهار چوب ها به قطعات کوچکتر تقسیم می شدند و در نهایت تلقیح قارچ به آنها صورت می گرفت. بعد از سپری شدن زمانی حدود 2-1  سال قارچ ها از بستر کشت خود خارج شده و به مدت 4 تا 6 سال به طور متناوب در پائیز و بهار از چوب های تلقیح شده ( محیط کشت) قارچ می روئید. در آن زمان قارچ شیتاکه دومین قارچ کشت شده و صادرشده بعد از قارچ آگاریکوس بیسپوروس یا همان قارچ سفید خوراکی بود. سوالی که ممکن است در این جا مطرح شود این است که چرا مصرف این قارچ نزد مردم دارای اهمیت بسیار است؟

در پاسخ این گونه می توان ذکر کرد که این قارچ علاوه بر منحصر به فرد بودن در طعم ، رنگ و بافت، دارای خواص دارویی شگرفی می باشد. این قارچ دارای مقادیر زیاد پروتئین، ویتامین و مواد معدنی می باشد. ویتامین D، که یکی از ویتامین های ضروری و مورد نیاز بدن انسان می باشد در این قارچ به وفور یافت می شود بطوریکه هر گرم از قارچ خشک شده شیتاکه به تنهایی می تواند 400 واحد از نیاز يك انسان بالغ را به ویتامین D بر آورده سازد. علاوه موارد ذکر شده مواد موجود در این قارچ دارای خواص ضد سرطانی، ضد ویروسی، کاهش دهنده کلسترول خون و بسیاری خواص ارزنده دیگر می باشد .

امروزه80% از مزارع تولید این قارچ در ژاپن از خاک اره و تنها 20% بقیه مزارع از چوب برای تولید این قارچ استفاده می کنند.

در شکل زیر روشهای مختلف کشت قارچ شیتاکه را مشاهده می کنید.

 


 

 امروزه علاوه بر ژاپن ، کشورهایی چون کره، چین، تایوان، آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا و ... مشغول به تولید این قارچ ارزشمند هستند .

همانطورکه ذکر شد امروزه 80% از مزارع تولید و پرورش قارچ شیتاکه در ژاپن از خاک اره جهت محیط کشت مصرفی بهره می برند. روش استفاده از خاک اره (کسیه های پلاستیکی حاوی 15 کیلوگرم خاک اره ) دارای 2 مزیت می باشد:

1-     در این روش قارچ ها طی یک دوره محصول بیشتری تولید می کنند

2-     استفاده از خاک اره، که يك ماده زائد می باشد به سود محیط زیست می باشد

 

 شرایط محیطی و نیاز غذایی برای کشت قارچ شیتاکه

 موارد مهمی که در رشد این قارچ نقش به سزایی را ایفا می کند عبارتند از:

نیازهای غذایی قارچ که مستقیما به محیط کشت اضافه می شود و دیگر عوامل و شرایط محیطی، که به ترتیب هر کدام را شرح خواهیم داد.

 


 

نیازهای غذایی

این قارچ در حقیقت دارای زندگی ساپروفیتی (استفاده از مواد پوسیده ) می باشد. در دوران رشد میسلیوم تنها می تواند مولکولهای کوچک را از محیط به راحتی جذب کند ولی برای جذب مواد پیچیده نیاز به آنزیم هایی دارد که مولکولهای پیچیده را شکسته، مواد مورد نیاز قارچ را برای آن تامین کنند. منبع نیتروژن به طور عمده از اوره و پروتئین های موجود در بستر تامین می شود. نسبت کربن به نیتروژن که  فاکتور مهم در رشد قارچ است در دوران رشد میسلیوم 25 به 1 و در دروان باردهی 40 به 1 می باشد.

مواد معدنی و عناصر کمیاب

مواد معدنی مورد نیاز عبارتند از: سولفور، فسفات، کلسیم، منگنز وپتاسیم. عناصر کمیابی چون آهن، مس، روی و مولیبدن نیز جهت کمک به فعالیت آنزیم ها لازم می باشد .

 

ویتامین  ها

ویتامین 1B جزء ویتامین های ضروری برای رشد و باردهی این قارچ می باشد. لازم به ذکر است که این ویتامین نسبت به گرما حساس بوده و باید در هنگام  اضافه کردن آن به بستر گرمای محیط را دائما کنترل کرد.

 

دما

برای تولید این قارچ نوسانات دمایی، به خصوص دمای کم مورد نیاز است. زیرا علاوه بر تشکیل اندام بارده، تمام واکنش های شیمیایی و فیزیکی به وسیله دما و آنزیم هایی که خود تحت تاثیر دما هستند کنترل می شوند. دمای مناسب برای رشد میسلیوم شیتاکه 24-27 درجه سانتی گراد می باشد. لازم به ذکر است که این قارچ توانایی تحمل دماهای بالاتر از 34 درجه سانتی گراد را ندارد. بهترین دما برای باردهی 2-1±15 درجه سانتی گراد می باشد.

رطوبت

آب عنصر ضروری رشد و باردهی قارچ شیتاکه است. مواد غذایی باید به صورت محلول در آب به بستر این قارچ اضافه شود. در مراحل مختلف رشد  رطوبت متفاوتی مورد نیاز است. برای مثال در دوران رشد میسلیوم میزان رطوبت محیط کشت 55% و رطوبت هوا کمتر از 75% و در دوران باردهی رطوبت محیط کشت 55% - 50 % و رطوبت نسبي هوا برابر با 95% - 85%  مورد نیاز می باشد.

تهویه

با توجه به هوازی بودن این قارچ، اکسیژن جزء موارد ضروری رشد آن محسوب می شود. در دوران باردهی و رشد میسلیوم میزان متفاوتی از اکسیژن مورد نیاز است. تهویه مناسب برای باردهی قارچ بسیار مهم است بطوریکه جریان هوای ورودی نباید بیشتر از 03/0% باشد. زیرا منجر به باز شدن زودرس کلاهک های قارچ می شود.

نور

میسلیوم قادر به رشد در محیطی با نور کم می باشد، بطوریکه در تاریکی میسلیوم 3 تا 4 برابر سریع تر از زمانی رشد می کند که نور شدید است ( نور معادل 500 لوکس).  ولی برای رشد اندام بارده وجود نور امری ضروری است. میزان نور مناسب در این زمان 50 تا 100 لوکس می باشد.

 

 PH یا اسید تیه محیط

بهترین محیط رشد برای شیتاکه محیطی با پي اچ اسیدی می باشد، بطوریکه PH 5/4 تا5/5 برای رشد میسلیوم و PH ای حدود5/3 تا 5/4 برای تشکیل اندام بارده لازم می باشد.

 

نتیجه گیری

با توجه به جنبه هاي خوارکی و دارویی قارچ شیتاکه، آسان بودن کشت آن، ارزان بودن محیط کشت مورد استفاده (خاک اره)، سودآوری اقتصادی به علت قابلیت عرضه آن به شرکت های داروسازی گیاهی و شرکت های آرایشی- بهداشتی و استفاده از خواص دارویی آن توسط این شرکت ها، از مواردی است که مطالعه در زمینه تولید این قارچ به صورت گسترده، توسط صنایع تولید و پرورش قارچ در ایران را قابل تامل می سازد.


 

1-       Mushroom Growers, handbook 2. Author: Alice.W.Chen.

2-       Forest products journal, Author: Gray.F.Leathan .vol:23, no8.

 

 


 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 10:42  توسط فرید  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر